Strona główna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Krzysztof Dudziak Kancelaria Komornicza nr II ul. Moniuszki 45, 43-600 Jaworzno

Komornik Sądowy Krzysztof Dudziak jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie.
Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, któremu powierza się między innymi takie zadania jak:
– wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
– wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
– wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
– sporządzanie protokołu stanu faktycznego.

Doręczenia

Doręczenie korespondencji sądowej przez komornika sądowego.
Od dnia 07.11.2019 r. została zniesiona tzw. “fikcja doręczeń” korespondencji sądowej będącej pierwszym pismem w danym postępowaniu. Najczęściej pismem tym jest wnoszony przez powoda pozew. Zgodnie z art. 139 zn.1 k.p.c. w przypadku nie odebrania przez powoda takiej korespondencji, doręczanej za pośrednictwem operatora pocztowego, pomimo dwukrotnego jej awizowania, powód zostanie zobowiązany przez sąd do doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.
Komornik dokonuje doręczenia korespondencji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia.
Dodatkowo w przypadku ustalenia przez komornika podczas próby doręczenia korespondencji, że adresat nie mieszka pod wskazanym adresem, zlecający doręczenie może wystąpić do komornika z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata.

O kancelarii

Kancelaria korzysta z szeregu narzędzi usprawniających pracę w kancelarii obejmującą wszelkie dostępne obecnie rozwiązania:

Na stronie znajdą Państwo informacje dotyczące funkcjonowania kancelarii, możliwości kontaktu, a także informacje o aktualnych licytacjach.

Informacje

Rewir Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Krzysztofa Dudziaka obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Jaworznie.

Informacje dotyczące wpłat

Wpłat na poczet zadłużenia, jak również tytułem zaliczek/opłat dokonywać należy na rachunek bankowy kancelarii:

PKO Bank Polski S.A. Oddział w Tychach
17 1020 2528 0000 0502 0360 7132
SWIFT BPKOPLPW
(w tytule przelewu należy wpisać nazwisko oraz sygn. sprawy)

Kontakt

Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Dudziaka znajduje się w Jaworznie ul. Stanisława Moniuszki 45 (Centrum Jaworzna około 500 m od Galerii Galena)

tel. +48 (32) 745-22-25, 718-68-98
fax +48 (32) 718-62-25

mail: info@komornik.jaworzno.pl